Poszukujemy Specjalisty do Spraw Wyrównywania Deficytów Edukacyjnych!

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna poszukuje Specjalisty do spraw wyrównywania deficytów edukacyjnych, zachęcamy do składania ofert za pomocą formularza ofertowego dostępnego poniżej.

Specjalista do spraw wyrównywania deficytów edukacyjnych

Oferty prosimy na adres mailowy : cis@teenchallenge.pl
Formularz ofertowy – pdf
Formularz ofertowy – doc

 


Projekt współfinansowany z Europejsiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna, zaprasza do złożenia oferty
dotyczącej wykonywania następujących usług w Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2018r.

Doradca zawodowy

Coach

Terapeuta

Psycholog

Pracownik socjalny

Porady prawne

Koordynator reintegracji

Instruktor zawodu

Informatyk

Specjalista do spraw wyrównywania deficytów edukacyjnych

Oferty prosimy składać do dnia 17.02.2017 r. na adres mailowy : cis@teenchallenge.pl za Formularz ofertowy – pdf
Formularz ofertowy – doc

 


Projekt współfinansowany z Europejsiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt „Mam pracę – mam przyszłość”

Projekt będzie się odbywał w okresie 02.01.2017 – 04.06.2023, jest adresowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:
– osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane  do III profilu pomocy
– osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi
– osoby z niskim wykształceniem (podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym lub bez zawodu)

Projekt jest skierowany do grupy 216 bezrobotnych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru gmin Miastko, Trzebielino i Koczała, które zostaną objęte działaniami Centrum Integracji Społecznej (CIS). Uczestnicy są objęci programem CIS przez okres 6 m-cy.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  Projekt obejmuje aktywizację społeczną, w tym doprowadzenie do zmiany sposobu myślenia, podjęcia działań społecznych i wolontariatu wzajemnego, wzmocnienie umiejętności gospodarowania czasem i finansami , a także samodzielności uczestników oraz  zawodową, w tym podniesienie umiejętności w zakresie skutecznego poszukiwania pracy, zwiększenie lub zmianę umiejętności zawodowych  poprzez szkolenia i warsztaty zawodowe zakończone uzyskaniem certyfikatu, wyposażenie uczestników w kompetencje cyfrowe.

Program CIS obejmuje:

– działania aktywizujące,  w tym kształtowanie postaw społecznych poprzez udział w wolontariacie wzajemnym,  zajęciach integracyjnych i warsztatach rękodzielniczych
– spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem i coachem, pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym oraz terapeuta, uczestnicy będą też mogli skorzystać z pomocy prawnej
–  szkolenia zawodowe, umożliwiające zmianę profilu zawodowego lub jego rozwinięcie
– warsztaty zawodowe umożliwiające doskonalenie owych umiejętności
– szkolenia z kompetencji cyfrowych niezbędnych do szukania pracy  i ubiegania się o pracę.

Projektem w zakresie niezbędnym do aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników zostaną objęte także osoby spokrewnione lub niespokrewnione z uczestnikami (20 osób) mający wpływ na niepodejmowanie przez nich decyzji o aktywności zawodowej. Osoby te będą mogły wziąć udział w spotkaniach integracyjnych.