Projekt „Mam pracę – mam przyszłość”

Projekt będzie się odbywał w okresie 02.01.2017 – 04.06.2023, jest adresowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:
– osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane  do III profilu pomocy
– osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi
– osoby z niskim wykształceniem (podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym lub bez zawodu)

Projekt jest skierowany do grupy 216 bezrobotnych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru gmin Miastko, Trzebielino i Koczała, które zostaną objęte działaniami Centrum Integracji Społecznej (CIS). Uczestnicy są objęci programem CIS przez okres 6 m-cy.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  Projekt obejmuje aktywizację społeczną, w tym doprowadzenie do zmiany sposobu myślenia, podjęcia działań społecznych i wolontariatu wzajemnego, wzmocnienie umiejętności gospodarowania czasem i finansami , a także samodzielności uczestników oraz  zawodową, w tym podniesienie umiejętności w zakresie skutecznego poszukiwania pracy, zwiększenie lub zmianę umiejętności zawodowych  poprzez szkolenia i warsztaty zawodowe zakończone uzyskaniem certyfikatu, wyposażenie uczestników w kompetencje cyfrowe.

Program CIS obejmuje:

– działania aktywizujące,  w tym kształtowanie postaw społecznych poprzez udział w wolontariacie wzajemnym,  zajęciach integracyjnych i warsztatach rękodzielniczych
– spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem i coachem, pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym oraz terapeuta, uczestnicy będą też mogli skorzystać z pomocy prawnej
–  szkolenia zawodowe, umożliwiające zmianę profilu zawodowego lub jego rozwinięcie
– warsztaty zawodowe umożliwiające doskonalenie owych umiejętności
– szkolenia z kompetencji cyfrowych niezbędnych do szukania pracy  i ubiegania się o pracę.

Projektem w zakresie niezbędnym do aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników zostaną objęte także osoby spokrewnione lub niespokrewnione z uczestnikami (20 osób) mający wpływ na niepodejmowanie przez nich decyzji o aktywności zawodowej. Osoby te będą mogły wziąć udział w spotkaniach integracyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *